BRANI 90

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Новини
Новини
There are no translations available.


Във връзка с приключване изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0825-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в Брани 90 ООД , чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност’’,изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, бенефициентът кани всички желаещи да присъсътват на закриващ информационен ден за отчитане  резултатите от проекта на 29 май  от 10.00 ч. в гр. Русе, в офиса на Областен информационен център – Русе (Доходно здание,  пл. „Свобода” № 4). 
Поканени за участие са партньори, клиенти, медии, представители на УО и  ОИЦ-Русе , и всички заинтересовани лица.